அணுவின் விளக்கம்

ஹெச்ட், ஸெலிக்

சென்னை : ஜோதி நிலையம் , 1961

தொடர் தலைப்பு: ஜோதி மலர் 115

குறிச் சொற்கள் : அணு அறிவியல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க