அச்சில் வாரா அருந்தமிழ்:இரு புராணம்

சுந்தரமூர்த்தி, இ., 1942

Chennai : University Of Madras , 1984

குறிச் சொற்கள் : இருபுராண விருத்தம் மூலமும் உரையும் , சொல்லடைவு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க