ஆங்கிலயரின் சமுதாய வரலாறு : சாஸர் முதல் விக்டோரியா அரசி வரை ஆறு நூற்றாண்டுகள் ஒரு கண்ணோட்டம்

Trevelyan, G. M.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1968

வடிவ விளக்கம் : [xiv], 290 p.

பிற தலைப்பு : English social history

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வரிசை எண் 176

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க