ஆராய்ச்சி முறையில் ஒர் அறிமுகம்

பொன்னுசாமி, மு.

கோயம்புத்தூர் : கலா பதிப்பகம் , 1982

பிற தலைப்பு : Research Methodology : An Introduction

குறிச் சொற்கள் : ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சிப்படிகள் , உண்மைக்கூறுகள் , கள ஆய்வும் சேகரித்தலும் , உண்மைக்கூறு பகுத்தல் , ஆய்வேட்டின் அமைப்பு , துணைநூற் பட்டியல் , சுருக்க விளக்கங்கள் , அடிக்குறிப்புக்கள் , மேற்கோள்கள் , பின்னிணைப்புகள் , அட்டவணைகளும் விளக்கப்படங்களும் , ஆய்வேட்டின் நடை , ஆய்வுரை எழுதுதல் , தட்டெழுத்தும் கட்டமைப்பும் , வாய்மொழித் தேர்வு , இலக்கிய ஆய்வு நொக்குகள் , பயன்பட்ட நூல்கள் , கலைச்சொல் அகரநிரல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க