அங்கக வேதியியல்-I : பட்டப்படிப்புக்குரியது

ஆட்கொண்டான், எம்.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1970

வடிவ விளக்கம் : [iv], 201, xii p

பிற தலைப்பு : Organic Chemistry-I for B.Sc.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வரிசை எண் 224

துறை / பொருள் : வேதியியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க