அங்கக வேதியியல் : கரிம வேதியியல் துணைப்பாடம் பட்டப்படிப்பிற்குரியது

இராமசாமி, பழ.

சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1970

வடிவ விளக்கம் : [iv], 251 p.

பிற தலைப்பு : Organic Chemistry - Ancillary

தொடர் தலைப்பு: த.பா.நி. (க.வெ.) வரிசை எண் 244

துறை / பொருள் : வேதியியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க