ஆரிய க்ஷத்திரியகுல விளக்கம் : கிராமணி குலத்தைக் குறித்து எழுதிய ஓர் பிரபந்தம்

விஜய துரைசாமி கிராமணி, த

சென்னை : புரோகிரஸிவ் அச்சுக்கூடம் , 1910

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க