கலைச்சொற்றொகுதி பௌதிக விஞ்ஞானம்

கொழும்பு : இலங்கை அரசாங்க அச்சகம் , 1960

பிற தலைப்பு : Technical Terms in Physical Science

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க