அரசாங்க நிதியியலின் பொருளாதாரம்

டெய்லர், ஃபிலிப். E.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டு கழகம் , 1965

வடிவ விளக்கம் : [xiii], 570 p.

பிற தலைப்பு : Economics of Public Finance

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் வரிசை எண் 72

துறை / பொருள் : பொருளியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க