ஆதி திராவிடர் பூர்வ சரித்திரம்

கோபால செட்டியார். D

சென்னை : கிரநதி - ராமஸ்வாமி செட்டியார் அச்சியந்திரசாலை , 1920

வடிவ விளக்கம் : 32 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : சமூக வரலாறு , சாதிய வரலாறு , ஆதி திராவிடர்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க