தனிப்பாடற்றிரட்டு : பொழிப்புரையுடன் முதற் பாகம்

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 1990

வடிவ விளக்கம் : x, 206 p

பிற தலைப்பு : THANIPADALTHIRATTU

தொடர் தலைப்பு: சரசுவதி மகால் நூலகம் 177

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : தனிப்பாடல்கள் , தனிப்பாடல் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க