திருமுருகாற்றுப்படை உரை

நக்கீரர்

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 2003

வடிவ விளக்கம் : xlviii, 514 p.

தொடர் தலைப்பு: சரசுவதி மகால் நூலகம் 455

துறை / பொருள் : சங்க இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : முருகாற்றூப்படை , திருமுருகாற்றுப்படை , நக்கீரர் , பக்தி இலக்கியம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க