திருநல்லூர்ப் புராணம் : (குறிப்புரையுடன்)

கமலை வைத்தியநாத தேசிகர்

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 1979

வடிவ விளக்கம் : xliii, 353 p.

தொடர் தலைப்பு: சரசுவதி மகால் நூலகம் 166

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : புராணம் , நல்லூர் புரணம் , வைத்திய நாத தேசிகர் , கமலை வைத்திய நாதர் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க