திருப்பெருந்துறைப் புராணம் : (குறிப்புரையுடன்)

சுந்தரலிங்க முனிவர்

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 1976

வடிவ விளக்கம் : Lvi, 634 p.

தொடர் தலைப்பு: சரசுவதி மகால் நூலகம் 159

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : திருப்பெருந்துறைப் புராணம் , திருப்பெருந்துறை , சுந்த்ரலிங்க முனிவர்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க