சரபேந்திர வைத்திய முறைகள் : (நயன ரோக சிகிச்சை)

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 1998

வடிவ விளக்கம் : xxxi, (225, 70) 295 p.

தொடர் தலைப்பு: சரசுவதி மகால் நூலகம் 4

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : தமிழ் மருத்துவம் , சரபேந்திர வைத்திய முறைகள் , சித்த மருத்துவம் , நயன ரோகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க