ஹிந்தி பொதுமொழியா?

சுவாமி வேதாசலம்

வடிவ விளக்கம் : i- (24+2) 26 p.

பிற தலைப்பு : Is hindi a common language ?

துறை / பொருள் : மொழி

குறிச் சொற்கள் : மொழி- ஹிந்தி பொதுமொழியா- மறைமலையடிகள்- சுவாமி வேதசாலம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க