அதிரூபவதி கல்யாணம்

முத்துக்கவிஞர்

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 1985

வடிவ விளக்கம் : iii, 144 p.

தொடர் தலைப்பு: சரசுவதி மகால் நூலகம் , 222

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : நாடகம் , அதிரூபவதி ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க