24-12-49 முதல் 27-12-49 வரை சென்னை மெமோரியல் மண்டபத்தில் நடந்த தேவாரப் பண் ஆராய்ச்சிக் கூட்ட அறிக்கை

சென்னை : தமிழ் இசை சங்கம் , 1949

வடிவ விளக்கம் : 23 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : தேவாரப் பண் ஆராய்ச்சிக் கூட்ட அறிக்கை , தமிழிசைப் பெருவாயில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க