தொகை நுண்கணிதம்

கோவிந்தராசன், தி.

Madras : தமிழ் வெளியீட்டு கழகம் , 1966

வடிவ விளக்கம் : [iv], iv, 301 p.

பிற தலைப்பு : Integral calculus

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டு கழக வரிசை எண். 124

துறை / பொருள் : கணிதம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க