ஸ்ரீ சங்கர விஜயம் : 19 படங்களுடன் கூடியது

சென்னை : ஸ்ரீ காமகோடி கோசஸ்தானம்

வடிவ விளக்கம் : (30+10) 40 p.

தொடர் தலைப்பு: ஸ்ரீ காமகோடி க்ரந்தாவளி 36

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : ஸ்ரீ சங்கர விஜயம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க