ஆயுர்வேத ஸாரம்

தமிழ்நாடு : ஆயுர்வேத மஹாமண்டலம் , 1960

வடிவ விளக்கம் : viii, 158 p.

தொடர் தலைப்பு: வைத்யசந்திரிகை வெளியீடு

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : மருத்துவம் , ஆயுர்வேத ஸாரம் , ஆயுர்வேதம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க