நீர்நிறக்குறி நெய்க்குறிச் சாஸ்திரங்களின் மூலமும், தைலவருக்கச்சுருக்கம் மூலமும் உரையும்

தேரையர்.

சென்னை

வடிவ விளக்கம் : [various pagination] 163 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , சாஸ்திரம் , நீர்நிறக்குறி நெய்க்குறிச் சாஸ்திரம் , தைலவருக்கச்சுருக்கம் மூலமும் உரையும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க