பயிற்றலும் பயிலலும் : (ஜூனியர், சீனியர் ஆதாரப்பயிற்சிப் பள்ளிகட்கானது)

நாராயண ரெட்டியார். A.

மதுரை : தியாகராசர் ஆசிரியப் பயிற்சிக் கல்லூரி , 1960

வடிவ விளக்கம் : vii, 254 p.

பிற தலைப்பு : (TEACHING AND LEARNING)

குறிச் சொற்கள் : பொதுமுறைகள் , சிறப்பு முறைக்கல்வி , கற்றல் கற்பித்தல் , கற்பித்தல் முறை , ஆசிரியர் பயிற்சி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க