கற்பினணிகலம் : கன்னிகையும் வேதசாக்ஷியுமான அர்ச். செசீலியம்மாளின் அற்புதச்சரிதை அம்மானை

மரியசூசை ஆச்சாரியர், T. R.

திருச்சினாப்பள்ளி , 1927

வடிவ விளக்கம் : ix, 184 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , செசீலியம்மாளின் அற்புதச்சரிதை , கற்பினணிகலம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க