இரண்டாவது புலிகேசி : சாளுக்கிய குல திலகன்

சாம்பசிவ சர்மன், இரா. சிவ.

சென்னை : கே. பழனியாண்டிப் பிள்ளை கம்பெனி , 1929

வடிவ விளக்கம் : vii, 153 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : வரலாறு , புலிகேசி , சாளுக்கிய குல திலகன் , இரண்டாவது புலிகேசி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க