32-கட்டளைகள்சேர்ந்த கட்டளைத்திரட்டு

சென்னை , 1921

வடிவ விளக்கம் : 341 p.

குறிச் சொற்கள் : கட்டளைத்திரட்டு , 32-கட்டளைகள்சேர்ந்த கட்டளைத்திரட்டு , திரட்டு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க