ஆழ்வார்களருளிச்செய்த நாலாயிரதிவ்யப்பிரபந்தங்களுள் மூன்றாவது ஆயிரமாகிய இயற்பாவில் சேர்ந்த திருவாசிரியமும் பெரியதிருவந்தாதியும்

நம்மாழ்வார்.

காஞ்சிபுரம் : க்ரந்தமாலா , 1959

வடிவ விளக்கம் : 127 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , ஆழ்வார்களருளிச்செய்த நாலாயிரதிவ்யப்பிரபந்தங்களுள் மூன்றாவது ஆயிரமாகிய இயற்பாவில் சேர்ந்த திருவாசிரியமும் பெரியதிருவந்தாதியும் , திருவாசிரியம் , பெரியதிருவந்தாதி , திருவாசிரியமும் பெரியதிருவந்தாதியும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க